+436509272992
Việt Nam
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Việt Nam
 • Все группы товаров

Forte Love mua tr?n trang web ch?nh th?c b?ng ti?ng Vi?t, H? N?i, Th?nh ph? H? Ch? Minh

Information
Check the price
In stock
Description

Forte Love mua trên trang web chính th?c b?ng ti?ng Vi?t, Hà N?i, Thành ph? H? Chí Minh
Mua Forte Love, Trang web chính th?c, Vi?t Nam Hà N?i, Thành ph? H? Chí Minh

Forte Love là gì?
Forte Love – s?n ph?m v?i thành ph?n có ngu?n g?c t? nhiên 100%, ???c ch? d??c t? nguyên li?u ??ng v?t l?n th?c v?t.
Forte Love có tác d?ng ngay l?p t?c sau khi u?ng:
ch? 5 phút sau khi s? d?ng ng??i u?ng s? có c?m giác h?ng ph?n nh?: s? hi?n di?n c?a ng??i khác gi?i s? ?em l?i h?ng ph?n nh?, g?i lên nh?ng suy ngh? g?i tình, kích thích ??u ng?c và s? ti?t nh?n.
Ch? sau 30-40 phút d?c tình tr? nên không c??ng n?i. Nh?p th? t?ng d?n, v?i ánh m?t g?i tình và nh?ng l?i bóng gió nàng s? g?i ý chuy?n mu?n làm tình v?i b?n, ?? nh?y c?m c?a các vùng kín t?ng lên nhi?u l?n.
Khoái c?m t? cu?c ân ái s? t?ng lên hai ba l?n. Chuy?n ch?n g?i cùng v?i Forte Love s? ?em l?i c?c khoái t?t ??nh, c?m giác th?ng hoa s? duy trì sau c? vài l?n “mây m?a” liên t?c.
Nàng tr? thành thèm khát tình d?c theo ?úng ngh?a.
1 li?u Forte Love có tác d?ng trong vòng m?t ngày sau ?ó. B?t không hoàn toàn không có h??ng v?.
Khi cho vào n??c u?ng, b?t s? tan hoàn toàn, không thay ??i mùi ho?c v?.
Forte Love an toàn tuy?t ??i n?u dùng v?i li?u cho phép, không gây nghi?n, không có tác d?ng ph?.*