+436509272992
Srbiji
 • Chile
 • Moldova
 • Europe
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Новинки!
 • Новинки
 • Интимные товары
 • Srbiji
 • Все группы товаров

Kupiti Nefrofix na slu?benoj web stranici u Srbiji, Beograd

 • Information
Check the price
In stock
Description

Nefrofix kupiti na slu?benoj web stranici u Srbiji, Beograd
Kupiti Nefrofix na slu?benoj web stranici u Srbiji, Beograd

Kupiti Nefrofix na slu?benoj web stranici u Bosni i Hercegovini, Sarajevo
Nefrofix kupiti na slu?benoj web stranici u Bosni i Hercegovini, Sarajevo

- Zbog ?ega dolazi do problema s bubrezima?
- Zbog hipertenzije, dijabetesa, gojaznosti, štetnih navika, hipotermije, infekcija ili neke prethodne bolesti. Ne postoji bolest koja ne mo?e da uti?e na bubrege. Sve što se dešava u unutrašnjim organima, prije ili kasnije se odrazi na funkciju bubrega. Oni na sebe privla?e skoro sve - kardiovaskularne, plu?ne, endokrine, reumatske bolesti, bolesti krvi, gastrointestinalnog trakta, jetre.
- Zbog ?ega se to doga?a?
- Bubrezi su filter. Oni ?iste krv od toksina i izbacuju ih iz organizma. Bubrezi izbacuju sve prele?ane bolesti, što uti?e na njihovu funkciju u dugoro?nom smislu. Dolazi do postepenog pogoršanja rada bubrega, ali bol se javlja tek na posljednjem stadiju kada bubrezi potpuno prestanu obavljati svoju osnovnu funkciju i dolazi do bubre?ne insuficijencije. Prosto je nemogu?e više ignorirati stanje iako, na?alost, ?esto bude kasno da se bilo šta popravi.
- Kakve bolesti bubrega su najrasprostranjenije?
- Stvaranje kamena u bubregu, glomerulonefritis, pijelonefritis, bubre?na insuficijencija i razvoj neoplazme.

- Šta se dešava ako se bubrezi ne lije?e ili se nepravilno lije?e?
- U najboljem slu?aju do?i ?e do operacije za uklanjanje kamena ili neoplazme. Ali ako bubrezi po?nu otkazivati, teško se spašavaju. Onda je potrebna transplantacija. Danas preko 3 miliona ljudi ide na dijalizu i potrebna im je transplantacija bubrega. Zamensku terapiju bubrega dobija samo 1.000 ljudi na 1 milion stanovnika.

- Naslikali ste prili?no mra?nu sliku. Mo?e li se ta situacija nekako izmijeniti?
- Naravno. Nedavno je me?unarodno društvo alternativne medicine izmijenilo i kreiralo novu koncepciju lije?enja bolesti bubrega. Ona objedinjuje sve oboljele sa znakovima ošte?enja bubrega i/ili poreme?ajima njihove funkcije nezavisno od karaktera bolesti ili njenih uzroka. Drugim re?ima, utvr?eno je "univerzalno" lije?enje.
- Kakvo je to lije?enje?
- Kod pojave problema, a tako?e radi prevencije bolesti kamena u bubregu i stvaranja cista, dobro se pokazala fitoterapija. Moja praksa je pokazala da je to danas naju?inkovitiji na?in lije?enja.
- U ?emu je suština novog na?ina lije?enja?
- Fitoterapija je zasnovana na prirodnim preparatima bez steroida, hormona ili antibiotika. Upotreba prirodnih komponenata s va?nim izborom vitamina i mikroelemenata ne šteti drugim sistemima organizma. Kod kamena u bubregu, fitoterapija najefikasnije poboljšava bezbolno izbacivanje kamena i peska iz bubrega, umanjuje bol, upalu i poboljšava funkciju bubrega. Mogu?e ju je koristiti u bilo kojem stadiju bolesti, a u?inak se odr?ava ?ak i posle prekida lije?enja. Takav u?inak se posti?e pri lije?enju cisti i pijelonefritisa.
- Mogu li se bez ljekarskog recepta koristiti takvi preparati?
- Mnogi bolesnici se lije?e antibioticima i lijekovima protiv bolova bez recepta. Takva nekontrolirana upotreba samo pogoršava situaciju. Posljedice se ne mogu predvidjeti. Od hormonskih poreme?aja s razvojem tumora, do potpunog otkazivanja rada bubrega. Fitopreparati se mogu koristiti bez ljekarskog recepta. Oni ne štete zdravlju, a štaviše, oja?avaju imunitet.
- Mo?ete li da nam preporu?ite fitopreparate za lije?enje u ku?nim uslovima?
- Na spisku mojih favorita prvo mesto zauzima NefroFix . Odabrao sam ga zbog nekoliko razloga. Prvo, prirodan je i za samo jedan tretman uklanja upalu i poboljšava funkciju bubrega. A drugo, nema ne?eljenih posljedica i oja?ava imunitet koji je va?an za brzo ozdravljenje. A tre?e, poma?e kod brzog i bezbolnog izbacivanja pijeska, kamenja i cije?enja cisti.
Klasi?ni preparati za bubrege nasuprot tome umanjuju lokalni i opšti imunitet. Zato treba piti imunomodulatore. NefroFix samostalno ispunjava tu funkciju. Što manje medikamenata do?e u organizam, manje se negativno djeluje na jetru i bubrege.