+436509272992
Việt Nam
 • Chile
 • Moldova
 • Europe
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Новинки!
 • Новинки
 • Интимные товары
 • Việt Nam
 • Все группы товаров

Tensicare mua tr?n trang web ch?nh th?c b?ng ti?ng Vi?t, H? N?i, Th?nh ph? H? Ch? Minh

 • Information
Check the price
In stock
Description

Tensicare mua trên trang web chính th?c b?ng ti?ng Vi?t, Hà N?i, Thành ph? H? Chí Minh
Mua Tensicare trên trang web chính th?c b?ng ti?ng Vi?t, Hà N?i, Thành ph? H? Chí Minh

HOÀN TOÀN THOÁT KH?I
CAO HUY?T ÁP

?n ??nh huy?t áp

Thoát kh?i nh?ng c?n ?au ??u

C?i thi?n tình tr?ng s?c kho?

D??c ph?m t?t nh?t ?? ?i?u tr? cao huy?t áp

Công th?c ???c c?p b?ng sáng ch?

S?n ph?m c?a n?m 2021

HÃY ??T HÀNG
V?I GIÁ KHUY?N MÃI
NGAY BÂY GI?
1,180,000?
590,000?
Cho ??n khi k?t thúc ch??ng trình khuy?n mãi ch? còn:
00
gi?
19
phút
51
giây
Qu?c gia

Ch?n qu?c gia
Tên c?a b?n
Name, Surname
S? ?i?n tho?i
Phone number
Mua v?i giá khuy?n mãi
CAO HUY?T ÁP KHÔNG TR?C TI?P GÂY CH?T NG??I
— NÓ CH? D?N ??N NH?NG C?N B?NH CH?T NG??I!
B? qua v?n ?? v?i huy?t áp chính là ch?i ?ùa v?i cái ch?t: s?m hay mu?n b?n c?ng s? thua.

??t qu?
R?i lo?n tu?n hoàn não c?p tính, v?n ?? d?n ??n các t? bào th?n kinh trong não b? b? t?n th??ng ho?c ch?t ?i. Tùy thu?c vào m?c ?? nghiêm tr?ng, nó có th? khi?n m?t ng??i b? b?i li?t hoàn toàn, m?t kh? n?ng nói, tàn t?t và t? vong.

X? v?a ??ng m?ch
Các m?ng cholesterol và ch?t béo l?ng ??ng trên thành m?ch máu d??i d?ng m?ng bám. B?i ?i?u này, các thành m?ch tr? nên dày h?n và m?t ?i kh? n?ng ?àn h?i. Lòng m?ch c?a ??ng m?ch h?p l?i, dòng máu tr? nên khó di chuy?n. Vì ?i?u này, c? tim nh?n ???c ít oxy h?n, tim ph?i t?ng c??ng ho?t ??ng ?? bù ??p cho s? thi?u h?t c?a nó. ?i?u này d?n ??n s? phát tri?n c?a r?i lo?n nh?p tim, ?au th?t ng?c, nh?i máu c? tim và ng?ng tim ??t ng?t.

Nh?i máu c? tim
Tình tr?ng b?nh lý nghiêm tr?ng và gây t? vong trong ?ó có s? r?i lo?n l?u l??ng máu trong các m?ch máu nuôi d??ng c? tim do co th?t m?nh ho?c t?c ngh?n m?ch máu do các c?c máu ?ông ho?c s? tích t? cholesterol. Do vi?c thi?u oxy, m?t ph?n c? tim b?t ??u ch?t d?n. C? h?i ?? b?n s?ng sót là c?c k? th?p.

Suy th?n
R?i lo?n ch?c n?ng c?a th?n, xu?t hi?n do s? ch?t ?i c?a nephron (t? bào th?n) và s? thay th? c?a chúng b?ng mô liên k?t. ?i?u này ??n r?i lo?n chuy?n hoá n??c, ?i?n gi?i, nit? và các lo?i chuy?n hóa khác. Trong nh?ng tr??ng h?p nghiêm tr?ng s? d?n ??n suy th?n.

HÃY V?T B? ??NH KI?N. C?N B?NH CAO HUY?T ÁP CÓ TH? ???C CH?A TR?!
N?u b?nh cao huy?t áp không th? ch?a kh?i hoàn toàn, thì v?n có th? duy trì tình tr?ng thuyên gi?m su?t ??i – có ngh?a là c? th? ? trong tr?ng thái không c?m th?y b?nh và không ?nh h??ng ??n s?c kh?e. ?i?u này ???c ch?ng minh b?i Vi?n Tim m?ch Hoa K?, ví d? chính là h?n n?a tri?u ng??i M? ?ã ?ánh b?i c?n b?nh này b?ng Tensicare.

Cho ??n n?m 2020, cao huy?t áp ???c coi là c?n b?nh nguy hi?m nh?t ??i v?i h? tim m?ch. Các lo?i thu?c viên ch? giúp gi?m b?t các tri?u ch?ng c?a b?nh, nh?ng chúng có th? quay tr? l?i b?t c? lúc nào.

Cách ti?p c?n
khác thì c?ng s? cho nh?ng k?t qu? khác nhau
N?m 2020, m?t lo?i thu?c ???c nghiên c?u trong su?t h?n 10 n?m b?i các bác s? tim m?ch gi?i nh?t c?a M? ?ã ???c gi?i thi?u. Vi?c nghiên c?u nó ???c th?c hi?n v?i ?? b?o m?t nghiêm ng?t nh?t. Ch? sau hàng tr?m th? nghi?m thành công, lo?i thu?c này m?i ???c gi?i thi?u ra toàn th? gi?i nh? m?t ??nh ngh?a m?i trong ngành tim m?ch.