+436509272992
Turkey
 • Chile
 • Moldova
 • Europe
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Новинки!
 • Новинки
 • Интимные товары
 • Turkey
 • Все группы товаров

Sat?n almak RichSkin k?r???kl?k kar??t? krem, Resmi site, T?rkiye: Ankara, ?stanbul, ?zmir

 • Information
Check the price
In stock
Description
24/7 Call Center

Rich skin Türkiye'deki resmi web sitesinde sat?n al?n: Ankara, ?stanbul, ?zmir
Sat?n almak RichSkin k?r???kl?k kar??t? krem, Resmi site, Türkiye: Ankara, ?stanbul, ?zmir
RichSkin krem Resmi site, Türkiye: Ankara, ?stanbul, ?zmir
Sat?n almak RichSkin krem Resmi site, Türkiye: Ankara, ?stanbul, ?zmir
RichSkin Türkiye Resmi Sat?? Sitesi: Ankara, ?stanbul, ?zmir

Yüz bak?m ürünlerimizi olu?tururken do?al malzemeler kullanmay? tercih ediyoruz. Bu ürünü imal eden ?irket, ünlü yüz bak?m serisini olu?turmak için yenilikçi yöntemler kullan?r.

Kozmetik ürünlerimiz pazara sunulmadan önce dermatolojik ve klinik testlere tabi tutulur. Rich skin’in k?r???kl?klar? ve cildin gençle?mesini azaltmada son derece etkili oldu?u kan?tlanm??t?r.
47 ya??ndaki anneyi, o?lunun k?z arkada?? sand?lar. Gençli?inin s?rr?n? aç?klad?
Yay?nland? 27.07.2021
Bu inan?lmaz hikaye h?zla internette yay?ld?. Her ?ey 22 ya??ndaki Murat Ayranc?'n?n sevdi?i bir k?za bulu?ma arzusunu ifade eden bir mesaj göndermesiyle ba?lad?. Bu k?z, Murat'?n profil foto?raf?nda yaln?z olmad???n? fark etti ve foto?raftaki k?z arkada??n?n tan??malar?na itiraz edip etmeyece?ini sordu. Cevap onu ?ok etti: "Bu benim k?z arkada??m de?il, o benim annem."

resim yaz?s?Murat Ayranc?'n?n annesi Mine ile profil foto?raf? sa?da
K?z bunun saçma bir bahane oldu?unu dü?ündü. Ancak Murat'?n profiline ayr?nt?l? olarak bakt???nda, ona yalan söylemedi?ini anlad?: 47 ya??ndaki annesi Mine Ayranc?'n?n güzelli?inin görüldü?ü "Annem ve ben" ba?l?kl? birkaç foto?raf vard?. Mine'nin o?lunun k?z arkada?? san?lmas?n?n ve ard?ndan iki kat daha genç görünmeyi nas?l ba?ard???na dair sorularla bombard?mana tutulmas?n?n ilk kez olmad??? ortaya ç?kt?. Birço?u görünü?ünün estetik ameliyat ürünü oldu?undan ?üpheleniyordu ama asl?nda s?rr? oldukça farkl?yd?.

resim yaz?s?Solda - 3 ya??ndaki Murat ile 28 ya??ndaki Mine. Sa?da - Mine'nin 47. do?um günü
- Mine, foto?raflara bak?l?rsa son 20 y?ld?r hiç de?i?memi?sin. Muhtemelen cevaplamaktan b?km?? olmana ra?men bir soru sorabilir miyim: Bunu nas?l ba?ard?n?

- Öncelikle te?ekkür edeyim - beni gururland?r?yorsun. Elbette de?i?tim - ?imdi tarz?m ve giyim tarz?m kesinlikle daha iyi. ?kincisi, sadece ?ansl?y?m - bir dermatologla evliyim.

- Öyleyse bu kadar güzel ve genç olman?n sebebi tamamen o mu?

- Elbette. O bir uzman, bir doktor. Ben sadece onun tavsiyelerine uyuyorum.

- S?r de?ilse bu tavsiyeler nelerdir?

- Say?s?z kez duydu?unuz klasik kurallar: düzgün uyku ve beslenme. Ama yeter desem yalan olur. Kocam, laboratuvarlarla i?birli?i içinde çal??an lisansl? bir uzmand?r. Yakla??k 10 y?l önce, gençle?tirici bir formül geli?tiren ilk ki?i oldu (not: -). Rich skin ). Test edilecek ilk gönüllü bendim. O zamanlar 37 ya??ndayd?m ve tabii ki zaten k?r???kl?klar?m, pigment lekelerim vs. vard?.

resim yaz?s?Mine, 47 ya??nda, dermatolog olan kocas? taraf?ndan geli?tirilen formül sayesinde 20 ya? daha genç görünüyor.