+436509272992
Hits
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Hits
 • Все группы товаров

Sat?n almak Prostaline Plus kaps?ller resmi sitede T?rkiye'den Ankara'ya

Information
Check the price
In stock
Description

Sat?n almak Prostaline Plus kapsüller resmi sitede Türkiye'den Ankara'ya
kapsüller Prostaline Plus Sat?n almak resmi sitede Türkiye'den Ankara'ya

prostatite kar?? profesyonel çözüm
adenom, kronik ve akut prostatitin önlenmesi ve tedavisi için do?al ürün
iltihab? ve a?r?y? hafifletir
idrara ç?kma ve ereksiyonu normalle?tirir
sonucu güvenilir bir ?ekilde
ve uzun süre sabitler
her ya?ta
ve her a?amada etki eder
Prostatit - erkeklerin geli?ti?ini bilmeden
y?llarca ya?ad??? bir hastal?k,
adam? içeriden yok eder ve sa?l???n?, gücünü ve hatta hayat?n? tehdit eder
Resmi DSÖ istatistiklerine göre, her ikinci adam
30 ya?tan sonra kronik prostatitten
muzdarip olur.

Gerçek:

Uzmanlara göre gerçek say?lar:
20 ya??ndan sonra erkeklerin % 85'i kronik prostatitten
muzdariptir.

Uyar?!
Kronik prostatit, belirgin semptomlar olmaks?z?n genellikle gizli bir ?ekilde ilerler.
Prostatitin ana semptomu - idrara ç?kma ihlali
organ
idrara ç?kma s?ras?nda yanma
ve a?r?

eksik bo?alma
hissi,

a?r?l?
idrara ç?kma

gece bir kereden
fazla tuvalete gitme

idrara ç?kt?ktan sonra
idrar tahsisi

Di?er prostatit belirtileri:
üretra ve alt kar?n
bölgesinde a?r?
seks yapma arzusu
eksikli?i
zay?f ve sark?k ereksiyon
a?r?l? cinsel temas
erken bo?alma
39-40 ? ye kadar
artan vücut s?cakl???.
Basit ve h?zl? testi geçin
ve prostat?n durumunu belirleyin
Erkeklerde Kronik Prostatit ve Pelvik A?r? Sendromu için Semptom ?ndeksi ?ndeksi (CP-SCTB)
ABD Ulusal Sa?l?k Enstitüsü'ne (NIH-CPSI) göre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Geçen hafta, a?a??daki yerlerde a?r? veya rahats?zl?k ya?ad?n?z m??
Rektum ve hayalar aras?ndaki alan (perine)
Evet Hay?r
Hayalar
Evet Hay?r
?drar ile ili?kili olmayan penis ba??
Evet Hay?r
Belin alt?nda, kas?k bölgesinde, mesane, kas?k
Evet Hay?r
Sonraki soru
Prostat?
ad?mda
yenin!
product
?ltihabi süreçlerin
de?i?im dinamikleri

Prostaline Plus kullanmadan

Prostaline Plus kullan?rken

grafic
?i?li?i ve a?r?y? hafifletir
Yutuldu?unda,
ilac?n aktif bile?enleri
neredeyse an?nda etki etmeye ba?lar,
hücresel düzeyde a?r? ve iltihab? giderir,
kas kramplar?n? hafifletir,
kan p?ht?lar?n? giderir
ve mukoza zar?n? iyile?tirir.

?drara ç?kmay? sa?lar
Aktif formül bile?enleri
idrar yolunun daralm?? lümenini
geri yükler.
Mesanenin düzenli ve tamamen bo?alt?lmas?,
tuvalete gece ç?kmalar? olmadan,
a?r? ve rahats?zl?k duymadan
normalle?ir.

Prostatit kazan?r
Etkilenen hücreler ve genitoüriner sistemin organlar?
do?al i?levlerini
geri kazan?r.
Pelviste do?al kan dola??m?
geri yüklenir.
Cinsel ya?am normale döner.
Sonuç uzun süre sabit kal?r.