+436509272992
Hits
 • Chile
 • Moldova
 • Europe
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Новинки!
 • Новинки
 • Интимные товары
 • Hits
 • Все группы товаров

Kup kapsu?ki Visulan complex na oficjalnej stronie w Polsce, Warszawa

 • Information
Check the price
In stock
Description

kup kapsu?ki Visulan complex na oficjalnej stronie w Polsce, Warszawa
kup Visulan complex kapsu?ki na oficjalnej stronie w Polsce, Warszawa

Sensacja! Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mo?e uratowa? wzrok milionów ludzi!
image-top
Maria Jaworska - studentka, a nast?pnie doktorantka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Dotar?a do nas niesamowita wiadomo?? z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Maria Jaworska, studentka studiów podyplomowych na Wydziale Okulistyki, opracowa?a unikalny ?rodek, który mo?e uratowa? wzrok milionów ludzi! Badania kliniczne dowiod?y 98% skuteczno?ci tego preparatu. Niedawno o tym odkryciu napisa? popularny polski magazyn Zdrowie. Ale o autorze tego odkrycia praktycznie nic nie wiadomo. Postanowili?my uzupe?ni? t? luk?, a nasz korespondent przeprowadzi? wywiad z Mari? Jaworsk?.

Korespondent: Przede wszystkim chcia?bym pogratulowa? Ci wybitnego odkrycia naukowego. Czy mog?aby? pokrótce powiedzie? nam, co sk?oni?o Ci? do rozwi?zania tego problemu?

Maria Jaworska: Dzisiejsza epidemia Covid-19 przy?mi?a inne medyczne problemy ludzko?ci. Jednak nie jest to powód, ?eby zapomina? o innych dolegliwo?ciach. Jednym z tych problemów jest lawinowe upo?ledzenie wzroku u ludzi. Wraz z pojawieniem si? w naszym ?yciu ró?nych gad?etów elektronicznych, obci??enie oczu wzros?o diametralnie.
Ten wykres ?wiatowej Organizacji Zdrowia pokazuje wzrost liczby osób z problemami ze wzrokiem, od krótkowzroczno?ci i nadwzroczno?ci, po za?m? i jaskr?.

wykres
Jak wida?, dane te s? zatrwa?aj?ce. Sytuacja jest tragiczna szczególnie w przypadku osób po 40 roku ?ycia. W tym wieku oczy wyczerpa?y ju? wszystkie swoje rezerwy, a wzrok szybko si? pogarsza. Jak tak dalej pójdzie, na naszej planecie nie b?dzie ju? osoby, która nie ma problemów ze wzrokiem! Oznacza to, ?e setki milionów ludzi jest niewidomych lub praktycznie niewidomych! Po za tym mia?am osobiste powody, aby rozwi?za? ten problem. Wszyscy moi krewni nosz? okulary. Prababcia i babcia od strony taty w ko?cu o?lep?y. Mojemu tacie te? z roku na rok pogarsza si? wzrok. Sama do niedawna nosi?am okulary i nie lubi?am tego robi?. Zak?ada?am je tylko na zaj?cia.

okladka
Ok?adka magazynu opisuj?cego odkrycie Marii Jaworskiej
Korespondent: Jaka jest istota Twojego odkrycia?

Maria Jaworska: Liczne badania wykaza?y, ?e 95% wszystkich problemów z oczami wynika z niedostatecznego ukrwienia. Do tej pory, przy ma?ym obci??eniu nie by?o tego wida?, teraz problemy z dop?ywem krwi do oczu powoduj? krótkowzroczno??, wczesn? nadwzroczno??. Co prowadzi do za?my i jaskry. Oczy s? takim samym organem co serce, nerki czy w?troba. Tak samo potrzebuj? du?ej ilo?ci tlenu, który jest przenoszony wraz z krwi?. Jednocze?nie oczy s? bardzo wra?liwe na brak tlenu, dlatego maj? g?st? sie? naczy? krwiono?nych.

oko
Wpad?am na pomys?, jak zintensyfikowa? dop?yw tlenu do oczu. Przygotowa?am raport, zosta? on zatwierdzony przez Rad? Naukow? naszej uczelni, z któr? rozmawia?am na 32. Mi?dzynarodowym Kongresie Okulistów. Raport zosta? doceniony i otrzyma?am stypendium od Royal Society of Ophthalmologists of England. Dzi?ki temu uda?o mi si? opracowa? formu??, która wspomaga dostarczanie odpowiedniej ilo?ci tlenu do ga?ki ocznej.

przemowa
Maria Jaworska przemawia na kongresie okulistów
Korespondent: A co to za formu?a?

Maria Jaworska: To tajemnica. Podpisa?am pewne zobowi?zania, wi?c nie mam prawa tego ujawnia?.

Maria Jaworska i Grzegorz Mazur w?ród swoich kolegów z uczelni
                    
Maria Jaworska i Grzegorz Mazur w?ród swoich kolegów z uczelni
Korespondent: Kiedy mo?emy spodziewa? si? pojawienia si? ?rodka w aptekach?

Maria Jaworska:Podczas produkcji tego produktu pojawi?y si? pewne trudno?ci o charakterze politycznym, ale lepiej opowie o tym kierownik projektu, prof. Grzegorz Mazur.

okladka
Profesor Grzegorz Mazur
Korespondent: Jaka jest warto?? odkrycia Pana podopiecznej Marii Jaworskiej?