+436509272992
Hits
 • Chile
 • Moldova
 • Europe
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Новинки!
 • Новинки
 • Интимные товары
 • Hits
 • Все группы товаров

Kup Visulan complex kapsu?ki na oficjalnej stronie w Polsce, Warszawa

 • Information
Check the price
In stock
Description

kup kapsu?ki Visulan complex na oficjalnej stronie w Polsce, Warszawa
kup Visulan complex kapsu?ki na oficjalnej stronie w Polsce, Warszawa

Grzegorz Mazur:Marii uda?o si? rozwi?za? problem ukrwienia oka w bardzo oryginalny sposób, a to jest kluczem do leczenia i profilaktyki 95% chorób oczu. Mówi?c obrazowo – Visulan – tak nazywa si? ten produkt - jest stymulantem oczu. Otrzymawszy tak pot??ne ?ród?o energii, oko zaczyna odzyskiwa? swoje funkcje. To g?ówna cecha Visulan - uruchamia mechanizm regeneracji wzroku.
Oto kilka wykresów jego skuteczno?ci.

okladka
Ten wykres pokazuje popraw? ukrwienia oka pod wp?ywem dzia?ania Visulan - tutaj wyra?nie wida?, ?e ?rodek poprawia ukrwienie ponad dwukrotnie! Dla oka to po prostu fantastyczny wynik! Jeszcze bardziej niezwyk?e jest to, ?e po oko?o miesi?cu stosowania oczy s? stale od?ywiane i ca?kowicie odnowione!
Oznacza to, ?e po miesi?cu stosowania Visulan, osoba ca?kowicie pozbywa si? problemów i przywrócone zostaje 100% wzroku.
Dzi?ki temu jest w 100% skuteczny. Przeprowadzili?my badania kliniczne na 187 ochotnikach.

okladka
98% badanych - ca?kowita poprawa widzenia (ostro?? wzroku 95-100%)
1,9% badanych - wysoka poprawa (ostro?? wzroku 70-94%)
0,1% badanych - nieznaczna poprawa widzenia

Visulan to ?rodek zapobiegawczy. Je?li zaczniesz go stosowa? od razu, kiedy tylko zauwa?ysz u siebie oznaki pogarszaj?cego si? wzroku lub w celach profilaktycznych, to masz gwarancj?, ?e ??przez wiele lat nie b?dziesz mie? ?adnych problemów.

Korespondent: Profesor Maria, mówi?c o swojej recepturze, mówi?a o pewnych trudno?ciach z politycznym planem jego produkcji. Czy móg?by Pan wyja?ni? ten problem?

Grzegorz Mazur: Rzeczywi?cie, zetkn?li?my si? z tym, ?e „Visulan NIE INTERESUJE” du?ych firm farmaceutycznych. Wtedy zdali?my sobie spraw?, o co chodzi. Visulan sprawia, ?e ??cz?owiek nie musi kupowa? ?adnych innych farmaceutyków ani przechodzi? kosztownej operacji. Przecie? teraz bran?a okulistyczna ma roczne obroty si?gaj?ce dziesi?tek miliardów z?otych! To ogromna ilo?? sprzedanych ?rodków poprawiaj?cych wzrok i wykonanych operacji. Teraz wyobra? sobie, ?e Visulan pojawi? si? na rynku i te miliardy wkrótce zostan? utracone. Nie b?dzie ju? potrzeby wykonywania operacji i sta?ego leczenia.

Korespondent: Co zrobili?cie, ?eby wypu?ci? Visulan na rynek?

Grzegorz Mazur: Zdradz? Panu ma?y sekret. Nasze Ministerstwo Zdrowia nam pomog?o i zawar?o porozumienie z m?od?, francusk? firm? farmaceutyczn?, a w?a?ciwie startupem i to w?a?nie oni zacz?li produkowa? Visulan w ramach bada? klinicznych. Umo?liwiaj? to przepisy francuskie i polskie. Ale niestety nie mo?na go dystrybuowa? za po?rednictwem aptek.

Korespondent: Czy to oznacza, ?e dla osób, które chc? unikn?? ?lepoty, Visulan jest niedost?pny?

Grzegorz Mazur: Niezupe?nie. Uda?o nam si? nawi?za? bezpo?redni? dystrybucj? Visulan. Ka?dy to chce zamówi? nasz produkt, powinien zakr?ci? ko?em fortuny w celu uzyskania rabatu na produkt. Nast?pnie prosz? wype?ni? formularz. Nasz konsultant skontaktuje si? z ka?d? osob? w celu omówienia wszystkich informacji. Paczka zostanie wys?ana pod wskazany adres, a op?ata pobrana przy odbiorze.

Wa?ne!
Ze wzgl?du na wysoki popyt, ograniczyli?my czas trwania kampanii!
Do ko?ca promocji zosta?o jeszcze kilka dni, tak wi?c mo?esz wylosowa? sobie rabat na oryginalny produkt Visulan Complex za po?rednictwem poni?szego ko?a rabatowego. Wystarczy, ?e klikniesz przycisk "zakr??", a ko?o wylosuje tobie rabat na nasz produkt.
Przy 50% zni?ce produkt b?dzie kosztowa?