+436509272992
Hits
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Hits
 • Все группы товаров

Uromidol капли от простатита — AZ (Азербайджан), Официальный сайт

 • Information
Check the price
In stock
Description

prostatit? qar?? pe??kar vasit?

adenoma, xroniki v? k?skin prostatitd?n
qurtulma v? profilaktika
üçün t?bii preparat

t?nil?n ya? h?ddi v?
ist?nil?n m?rh?l?d? t?sir göst?rir

N? üçün müt?x?ssisl?r Uromidolu m?sl?h?t görür?

prostatit zaman? birinci x?tt preparat

naqdak? dur?unlu?u aradan qald?r?r

r divarlar?n? sür?tl?
b?rpa 

mmuniteti möhk?ml?ndirir v?
orqanizmin stressl?r? müqavim?tini
art?r?r

Uromidolun antibakterial v? antiseptik t?siri,
x?st?liyin tör?dicisi kimi ç?x?? ed?n patogen bakteriya v?
mikroorqanizml?rin m?hv olmas?n? t?min edir,
y?ni ki, Uromidol prostatitin d?rin s?b?bin? t?sir göst?rir.

Uromidolun
iltihab?leyhin?,
antioksidant
v? damar möhk?ml?ndirm?
t?siri prostat v?z
hüceyr?l?rind?ki pozulmu?
mikrosirkulyasiyan?n b?rpa olmas?n?
t?min edir, bunun say?sind? d?, orqan?n normal
qidalanmas? v? f?aliyy?ti b?rpa olur.

Uromidolun diuretik t?siri say?sind?, sidik ifraz?n?n pozulmalar? aradan qalx?r: sidik ifraz? tezliyi azal?r, ?sas?n d? gec? saatlar?nda, sidik ax?nt?s? gücl?nir, diskomfort, yanma, sidik kis?sinin qeyri-tam bo?almas? hissl?ri aradan qalx?r, v? ümumiyy?tl?, sidik ifraz? prosesi yüngüll??ir.

Prostat?n f?aliyy?tinin b?rpas?, iltihab v? ?i?kinliyin s?b?b oldu?u sidik ifraz? kanal? d?liyinin daralmas?n?n aradan qalxmas?, normal cinsi h?yat?n b?rpa olmas?n? v? övlad sahibi olma imkan? ?ld? etm?yi t?min edir.

Xroniki prostatit v? ya prostat adenomas?n?n s?b?b oldu?u sidik ifraz? pozulmalar? olan v? Uromidol istifad? ed?n, davaml? ??kild? n?zar?td? olan ya?l? insanlar?n h?yat keyfiyy?ti ?h?miyy?tli d?r?c?d? yüks?lir.

Cinsi f?aliyy?tin pozulmalar? il? a??rla?an xroniki prostatit zaman? Uromidol istifad?si say?sind? daha u?urlu n?tic? ?ld? etm?k olar. Uromidolun tam müalic? kursu ??klind? q?bulu, prostatitin