+436509272992
Microcredits online to the card
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Microcredits online to the card
 • Все группы товаров

LendOn pożyczka online Oficjalna strona Warszawa, Polska

Information
Check the price
In stock
Description

LendOn pożyczka online Oficjalna strona Warszawa, Polska
LendOn Oficjalna strona Warszawa, Polska
Dla kogo jest nasza pożyczka online?
Dla wszystkich w wieku od 21 do 75 lat
Dla każdego kto potrzebuje chwilówki przez internet w wysokości do 6000 zł
Dla każdego kto potrzebuje pomocy w przypadku nieplanowanych wydatków
Dla każdego kto lubi komfort pożyczki na dowód i mieć wszystko pod kontrolą
Jakie są korzyści z pożyczki chwilówki?
SZYBKOŚĆ - Pieniądze na twoim koncie nawet tego samego dnia
ELASTYCZNOŚĆ – Ty wybierasz termin i kwotę pożyczki gotówkowej
WYGODA – Minimum formalności. Pożyczka na dowód osobisty
RABATY – dla stałych Klientów mamy atrakcyjne rabaty na kolejne pożyczki
Informacje dotyczące Pożyczkodawcy
Pożyczkodawcą jest spółka KIM Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-682), przy ul. Hożej 86/410, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 600780, NIP 7010545986, REGON 363690880, kapitał zakładowy 200.000,00 zł.
W przypadku pożyczki refinansującej Pożyczkodawcą jest JJK Credit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-382), przy ul. Solec 81B lok. 73A, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 777317, NIP 5252785865, REGON 383012325, kapitał zakładowy 200.000,00 zł lub MDP Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ul. Grzybowskiej 87, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 600366, NIP 5272758771, REGON 36368292, kapitał zakładowy 200.000,00 zł.

Informacje dotyczące Pośrednika kredytowego
W zależności od tego, czy jest to pierwsza, czy kolejna pożyczka o którą wnioskujesz, pośrednikiem kredytowym jest: Solfin.Net Inc. spółka powstała i działająca pod prawem Stanu Delaware w Stanach Zjednoczonych Ameryki, z siedzibą przy 7950 NW 53rd St, lok. 224-226, Miami, Floryda 33166, Stany Zjednoczone Ameryki, Numer Identyfikacyjny Pracodawcy (EIN) 83-1296749, wpisana do Działu Spółek przez Sekretarza Stanu Delaware pod numerem 6982475, działająca przez swój oddział zarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - Solfin.Net Inc. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 4 lok. 13, 00-131 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000747232, REGON: 381211658 lub Creamfinance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 453034, NIP 525-254-89-58, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 2.700.000,00 zł.
Solfin.Net Inc. i Creamfinance Poland sp. z o.o. są pośrednikami kredytowym dla pożyczkodawców KIM Finance sp. z o.o., MDP Finance sp. z o.o. oraz JJK Credit sp. z o.o. w zakresie czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawarciem umów kredytu konsumenckiego.

Reprezentatywny przykład:
Opłata rejestracyjna 0,01 PLN (zwracana pożyczkobiorcy); całkowita kwota pożyczki 1500 PLN; czas obowiązywania umowy 30 dni; oprocentowanie zmienne w skali roku 7,2% (odsetki maksymalne); opłata przygotowawcza 0 PLN; prowizja 232,35 PLN; odsetki kapitałowe 8,88 PLN; całkowity koszt pożyczki 241,23 PLN; całkowita kwota do zapłaty 1741,23 PLN; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 513,72%. Stan na dzień 29.05.2020 r.
Odsetki za nieterminową płatność pożyczki naliczane są w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, tj. dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie). W przypadku zmiany wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu. Ponadto Pożyczkobiorca może zostać obciążony kosztami dochodzenia niespłaconej pożyczki na drodze sądowej.

Rozstrzyganie sporów:
Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej 
W celu rozstrzygnięcia sporu, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej TUTAJ. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Dane osobowe:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przyznania pożyczki i realizacji umowy pożyczki jest Pożyczkodawca: KIM Finance sp. z. o.o. z siedzibą w Warszawie (00-682), przy ul. Hożej 86/410, nr KRS 600780. W przypadku skorzystania z pożyczki refinansującej – administratorem danych osobowych będzie Pożyczkodawca MDP Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 87, KRS 600366 lub JJK Credit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-382), przy ul. Solec 81B lok. 73A, KRS 777317, co zostanie określone w Umowie pożyczki refinansującej. W zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody na działania marketingowe, a także w związku z realizacją umowy pożyczki, dane Pożyczkobiorcy będą ujawniane upoważnionym do ich przetwarzania partnerom biznesowym Pożyczkodawcy.
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych w osobie Joanny Noga-Bogomilskiej, z którą można się skontaktować pod adresem: iod@creamfinance.pl.

Podanie danych przez Pożyczkobiorcę jest dobrowolne. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu oraz przetwarzania opartego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. Więcej informacji dotyczących danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.